9 tys. złotych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Dziewięć tysięcy złotych będzie mogła otrzymać osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioski będzie można składać do 7 września.

O dziewięć tysięcy złotych może ubiegać się wyłącznie osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, niezatrudniająca pracowników w wymiarze pełnego etatu, która na dzień 31 grudnia zeszłego roku oraz na dzień złożenia wniosku posiada stałe miejsce wykonywania działalności na terenie Małopolski.

Przedsiębiorca musi borykać się z trudnościami finansowymi, które zaistniały w skutek epidemii oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki (obroty w pełnym miesiącu kalendarzowym czerwcu lub lipcu w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 roku spadły o co najmniej 75%). Warunkiem również jest niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie lub uregulowała te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o przyznaniu bonu.

Nabór wniosków będzie odbywał się w dwóch, ściśle ze sobą połączonych etapach. Bon rekompensacyjny będzie mieć charakter dotacji bezzwrotnej, a sam projekt zrealizuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ze środków europejskich.

Pierwszy etap rozpocznie się 17 sierpnia, o godzinie 12:00 i potrwa do 28 sierpnia, również do godziny 12:00. Osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą będą miały możliwość założenia konta w systemie www.tarcza.malopolska.pl, wypełnienia wniosku oraz jego zatwierdzenia.

Drugi etap rozpocznie się od 31 sierpnia, od godz. 12:00 do 7 września (do godziny 12:00). W ramach drugiego etapu osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą, będą miały możliwość złożenia w generatorze wcześniej przygotowanych i zatwierdzonych w pierwszym etapie wniosków.

comments powered by Disqus