Osiedle Harmonia - miejsce szczęśliwych ludzi

Osiedle Harmonia to idealna propozycja dla tych, którzy chcą zamieszkać z dala od bezpośredniego zgiełku miasta, w otoczeniu zieleni, a jednocześnie zależy im na mieszkaniu w przystępnej cenie, ale i wysokiej jakości wykonania.

Mieszkania znajdujące się w ofercie firmy Bartla Develop­ment sp. z o.o. to połączenie bardzo dobrej, wygodnej lokalizacji, a trakcyjnych cen zaczynających się już od 4999 zł/m' i solidnego budownictwa wykorzystującego nowoczesne technolo­gie i niezawodne rozwiązania. Dla wygody nabywców i ich komfortu zakupów dewe­loper stosuje zamknięty rachunek powier­niczy oraz system płatności 10/90. W przypadku zamkniętego mieszkaniowego ra­chunku powierniczego wypłata dewelo­perowi wszystkich środków na nim zde­ponowanych następuje po przeniesieniu na nabywcę prawa będącego przedmio­tem danej umowy deweloperskiej. Z ko­lei system płatności 10/90 oznacza, iż przy podpisywaniu umowy deweloperskiej na­bywca wpłaca 10 proc. wartości nierucho­mości, a pozostała, zasadniczą część do­piero po zakończeniu inwestycji. Rozwiązanie to daje klientom komfort związany z tym, że płacą za gotowe, oddane do użyt­ku mieszkanie. Zarówno system płatno­ści, jak i oferta Bartla Development sta­nowi odpowiedź na aktualne oczekiwa­nia klientów, ułatwiając np. zakup pierw­szego mieszkania osobom młodym, wcho­dzącym dopiero na rynek pracy. To także wygodne i praktyczne rozwiązanie dla ro­dzin, które poszukują pierwszego lub więk­szego mieszkania.

Istotna lokalizacja

Istotnym atutem Osiedla Harmonia jest również jego lokalizacja - w południo­wej części miasta, przy ul. Anny Szwed­-Sniadowskiej, wchodzącej w skład re­gionu osiedla Kliny Zacisze. Położenie to zapewnia z jednej strony wygodny dostęp do komunikacji miejskiej i peł­nej infrastruktury, a z drugiej do tere­nów rekreacyjnych stanowiących dużą zaletę tej części Krakowa. Z osiedla bli­sko zarówno do Parku Maćka i Doro­ty, jak i do Lasu Borkowskiego czy par­ku Skałki Twardowskiego. Coś dla sie­bie znajdą więc i miłośnicy pieszych wę­drówek, i ci, którzy lubią jazdę rowerem, jak i pasjonaci wspinaczek. Także naj­młodsi mieszkańcy osiedla bez proble­mu znajdą miejsce na swoją aktywność fizyczną.

W trakcie realizacji inwestycji zostanie oddany do użytku dla miesz­kańców Osiedla Harmonia nowoczesny plac zabaw, usytuowany wśród zieleni - przy pobliskiej ul. Anny Szwed - Snia­dowskiej. Plac ten, wyposażony m.in. w prawdopodobnie największe w Krako­wie multifunkcje urządzenia do zabawy ze zjeżdżalniami, torami przeszkód, ścian­ki wspinaczkowe oraz inne liczne urzą­dzenia do zabaw, niewątpliwie przyspo­rzy wiele radości najmłodszym mieszkań­com. Ale to nie wszystko, gdyż na tere­nie samego osiedla powstanie Osiedlowe Centrum Rozrywki - bodajże największe tego typu miejsce rekreacji pośród kra­kowskich osiedli, między innymi z wie­lofunkcyjnym boiskiem sportowym oraz nowoczesnymi altanami ze stanowiskami do grillowania, a wszystko to wkompo­nowane w parkowym otoczeniu.

Jak za­znacza Prezes Zarządu Bartla Develop­ment sp. z o.o. Pani Julia Bogdanowicz: Przy realizacji inwestycji Osiedle Harmo­nia kładziemy nacisk na jakość wykorzy­stywanych materiałów budowlanych. Dla nas, z myślą o klientach i naszym wize­runku, priorytetem jest bardzo wysoka ja­kość sprzedawanych mieszkań. Dodatkowo, żeby uczynić nasze osiedle wyjątkowym, Spółka zdecydowała się na wybudowanie zamkniętego osiedlowego parku rozrywki. Dostęp do tej części osiedla będą mieli wy­łącznie mieszkańcy na podstawie identy­fikatorów. Osiedlowy park rozrywki to po­wierzchnia ponad 1.500 m2, na której będą się znajdować plac zabaw dla dzieci za­równo mniejszych, jak i większych, boisko do piłki nożnej oraz koszykówki, altanki wraz z g illami ogrodowymi. W tym miej­scu każdy znajdzie coś dla siebie ... Kiedy rodzice będą grillować, dzieci będą mo­gły pobawić się na placu zabaw lub po­grać w piłkę. To będzie największy osie­dlowy park rozrywki w Krakowie.

Komunikacja

Kolejnym plusem lokalizacji Osiedla Har­monia jest jej doskonałe skomunikowa­nie z pozostałą częścią Krakowa. Odpo­wiada za to intensywny rozwój komuni­kacji miejskiej osiedla Ruczaj. W pobliżu znajdują się przystanki takie, jak: ,,Zawi­ła': ,,Forteczna•: ,,Kliny Zacisze" oraz pę­tla autobusowa, obsługująca m.in. linie 151, 178 i 451. Miejsce to docenią nie tylko ci, którzy podróżują codziennie po mie­ście, ale i osoby, które często je opuszcza­ją - szybki dojazd do obwodnicy i auto­strady z pewnością ułatwi dalsze podró­że. Na dobrą komunikację w tym rejo­nie dodatkowo wpłynie realizacja plano­wanych inwestycji z zakresu transportu publicznego, takich jak: inwestycje kole­jowe, parkingi typu park & ride czy bu­dowa nowej drogi, łączącej skrzyżowa­nie ulic Kapelanka, Brożka i Grota-Ro­weckiego z ul. Zawiłą.

Wygodne do życia

Liczne udogodnienia sprawiają, że jest to miejsce wygodne do życia i dla ludzi młodych, i dla rodzin z dziećmi. Pierw­szych przyciąga tu bliskość kampusu Uni­wersytetu Jagiellońskiego oraz obiektów biurowych (dojazd do centrum bizneso­wo-biurowego Czerwone Maki zajmuje ok. 10 minut), drugich pełna infrastruk­tura ułatwiająca codzienne funkcjono­wanie. W bliskim sąsiedztwie Osiedla Harmonia nie brakuje bowiem placó­wek edukacyjnych. Na najmłodsze po­ciechy czekają liczne żłobki i przedszko­la, zarówno samorządowe, jak i prywat­ne, starsze dzieci natomiast będą mogły uczęszczać do Szkoły Podstawowej nr 97 im. Joachima Lelewela, przy ul. Judyma, i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbi­gniewa Herberta przy ul. Fortecznej. Po­nadto w I kwartale 2018 roku w rejonie między pętlą autobusową przy ul. Bar­tla, a kościołem przy ul. bpa Albina Ma­łysiaka rozpoczęło się przygotowanie te­renu pod budowę nowej szkoły podsta­wowej oraz przedszkola, z halą sportową, boiskiem i placem zabaw. Będzie to naj­większa tego typu inwestycja na Kli­nach, a jej całkowity koszt wyniesie ok. 20 mln zł. W bliskim sąsiedztwie osiedla znajdują się też sklepy i punkty usługowe, a w niedalekiej odległości Centrum Han­dlowe Solvay i Zakopianka, a trochę da­lej całodobowy hipermarket Tesco oraz Centrum Handlowe Bonarka.

Realizację Osiedla Harmonia rozpo­częto w styczniu 2016 roku i już po nie­spełna dwóch latach oddano do użyt­ku ponad 130 mieszkań w budynkach C15 i C16. Kolejnym etapem inwesty­cji jest realizacja stanowiących enkla­wę budynków C14, C13, C12, z wspól­nym podziemnym garażem wielosta­nowiskowym z miejscami postojowy­mi i komórkami lokatorskimi oraz ze­wnętrznymi miejscami postojowymi.

 

Więcej informacji:

www.osiedleharmonia.com.pl

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up