Sortowanie wywołało chaos. Negatywne decyzje ZUS ws. składek do weryfikacji?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Przedsiębiorcy skarżą negatywne decyzje ZUS-u w sprawie umorzeń składek. Okazuje się, że w niektórych przypadkach urzędnicy przy rozpatrywaniu wniosków uznawali pierwszy w kolejności kod PKD jako ten opisujący przeważającą działalność, choć był on niezgodne ze stanem faktycznym.

W marcu tego roku prowadzący działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (kod 93.13.Z) zawnioskował do ZUS-u o zwolnienie go z opłacania składek za luty. Otrzymał jednak negatywną odpowiedź, ponieważ podany we wniosku kod Polski Klasyfikacji Działalności jako ten przeważający nie zgadzał się z tym widniejącym w bazie REGON. Urzędnicy uznali, że według tejże bazy przedsiębiorca prowadzi sprzedaż detaliczną (kod 47.11.Z).

Tego typu działalność nie została wymieniona w katalogu kodów, którym należy się pomoc w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa.

Sortowanie nie oznacza porządku

W skardze do WSA przedsiębiorca przekonywał, że od 1998 roku cały czas prowadzi ten sam rodzaj działalności gospodarczej. Wskazał również przyczynę odmownej decyzji ZUS-u. Według niego podczas migracji danych z krakowskiego urzędu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w 2011 roku, doszło do zamiany kolejności kodów – zostały posortowane od najmniejszej do największej liczby.

Przedsiębiorca zwrócił się też do urzędu statystycznego o weryfikację kodu i otrzymał zadawalające go zaświadczenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie skargę uwzględnił, przy okazji pouczając urzędników, aby nie przyjmowali bezkrytycznie danych statystycznych z rejestrów, tylko ustalili jaka jest faktyczna przeważająca działalność gospodarcza przedsiębiorcy.

– W sytuacji rozbieżności pomiędzy wpisem a faktycznie wykonywaną działalnością, pierwszeństwo należy przyznać rzeczywiście wykonywanej działalności – stwierdził sąd.

Orzekający zgodzili się z argumentacją przedsiębiorcy, twierdząc, że „niezgodność pomiędzy stanem widniejącym w rejestrze CEIDG a stanem faktycznym nie jest wynikiem błędu skarżącego”. Ponadto WSA zauważył, że ZUS w decyzji powołał się na REGON, a w rzeczywistości błędny kod był wpisany w CEIDG. W tym pierwszym rejestrze wszystko było zgodne ze stanem faktycznym.

Kto dostaje, a kto nie?

Jak już została napisane, ZUS nie zbadał materiału dowodowego i nie pokusił się o sprawdzenie stanu faktycznego. Sąd dodał, że pozbawienie wsparcia przedsiębiorcy jedynie z uwagi na fakt, że nie miał aktualnego rejestru CEiDG, kłóci się z „się z konstytucyjnymi wartościami demokratycznego państwa prawnego, równości i niedyskryminacji”.

– Poprzestanie na językowej wykładni omawianych przepisów może doprowadzić do sytuacji, że pomoc otrzymają przedsiębiorcy, którzy mają wpisany kod PKD – jako rodzaj przeważającej działalności wymieniony w art. 31zo ust. 10 ustawy – choć rzeczywiście nie prowadzą przeważającej działalności w zakresie objętym tym kodem – uznali sędziowie.

Orzeczenie jest nieprawomocne

Sygnatura sprawy: I SA/Kr 522/21

comments powered by Disqus