W województwie coraz mniej bezrobotnych

Mniej bezrobotnych, więcej pracujących. Jak pokazują dane Urzędu Statystycznego w Krakowie dotyczące Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie małopolskim w III kwartale 2017 roku, sytuacja na rynku pracy uległa poprawie. Zarówno w porównaniu do II kwartału 2017 r., jak i III kwartału 2016 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Na przestrzeni roku zaobserwowano również wzrost liczby osób aktywnych zawodowo i pracujących.

Pracujący

W województwie małopolskim w III kwartale 2017 r. pracowało 1,428 mln osób, czyli 96,2% ogółu aktywnych zawodowo (w kraju około 95,3%). Wśród pracujących ze względu na płeć większość stanowili mężczyźni (54,0%), a ze względu na miejsce zamieszkania – mieszkańcy wsi (50,3%).

Według analizy mieszkańców województwa aktywnych zawodowo pod względem wieku, najlepiej wypadły osoby w wieku 35-44 lat oraz 25-34 lat (odpowiednio: 27,8% i 27,1%). Należy zwrócić uwagę, że najmniej osób pracujących było w grupie wiekowej 15-24 lata (6,9%).

Istotne znacznie ma również wykształcenie. Największy odsetek pracujących stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (38,1%), a najmniejszy – z gimnazjalnym i niższym (3,8%).

Wskaźnik zatrudnienia w III kwartale 2017 r. ukształtował się na poziomie 53,8% i był nieznacznie niższy niż w kraju – 54,0%. W porównaniu do poprzedniego kwartału nastąpił nieznaczny spadek wskaźnika zatrudnienia o 0,2 p. proc., jednak w skali roku zaobserwowano wzrost o 1,4 p. proc.

Bezrobotni

W III kwartale 2017 r. w województwie małopolskim mieszkało 56 tys. osób bezrobotnych. W ciągu roku ich liczba zmniejszyła się o 31 tys., natomiast w ciągu ostatniego kwartału o 3 tys. Wśród nich przeważali bezrobotni mężczyźni (69,6% ogółu bezrobotnych). Dodatkowo, ze względu na kryterium miejsca zamieszkania, byli to mieszkańcy miast (60,7%).

Najwięcej bezrobotnych było w wieku od 25 do 34 lat (32,1% wszystkich bezrobotnych), a w strukturze bezrobotnych określonej według poziomu wykształcenia największy odsetek (39,3%) występował wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

W przypadku poziomu wykształcenia największy spadek stopy bezrobocia zarówno w ostatnim kwartale, jak i roku odnotowano wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia. Wzrost stopy bezrobocia obserwowano wśród osób z wykształceniem wyższym i zasadniczym zawodowym (po 0,4 p. proc.).

Stopa bezrobocia w III kwartale wyniosła 3,8% (4,7% w kraju). Tym samym w skali roku spadła o 2,1 p. proc., natomiast w porównaniu do poprzedniego kwartału – o 0,2 p. proc. Co ciekawe w okresie od lipca do września 2017 r. przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne w województwie małopolskim wyniósł 9,6 miesiąca (w kraju 10,4).

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up