Krótko

Decyzja RPP: stopy w dół

fot. pixabay.com

Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną NBP o 0,25 punktu procentowego.

–  W ocenie rady napływające dane potwierdzają utrzymywanie się niskiej presji popytowej i kosztowej w gospodarce, a także ograniczenie presji inflacyjnej w warunkach osłabionej koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki – informuje Rada Polityki Pieniężnej w dzisiejszym komunikacie.

–  Biorąc pod uwagę te uwarunkowania – a także opóźnienia, z jakimi decyzje w zakresie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę – rada dokonała dostosowania stóp procentowych NBP, co jest spójne z realizacją celu inflacyjnego NBP w średnim okresie – czytamy. RPP dodaje też, że podtrzymuje ocenę, że obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego.

Rada zapowiedziała, że dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących inflacji oraz aktywności gospodarczej. Jednocześnie Narodowy Bank Polski ma podejmować wszelkie działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej.

Z komunikatu wynika również, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.