W Małopolsce bezrobocie niższe niż średnia krajowa. Co z cenami i wynagrodzeniem?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

4,3 proc. – tyle w Małopolsce wyniosła stopa bezrobocia na koniec sierpnia tego roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Wiadomo też, ile wynosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie oraz o ile podrożała żywność.

W porównaniu do sierpnia 2022 roku bezrobocie w Polsce spadło o 0,2 punkty procentowe i obecnie sięga 5 proc. Przekłada się to na 782,5 tys. osób (423,5 tys. to kobiety) zarejestrowanych w urzędach pracy.

– W końcu sierpnia spośród osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy największą grupę stanowili długotrwale bezrobotni– 49 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (wobec 53,9 proc. przed rokiem) – informuje GUS.

Z największym bezrobociem (8,5 proc.) mierzy się województwo podkarpackie, zaś najniższe jest w Wielkopolsce (2,9 proc.). W czterech województwa, w tym w Małopolsce, stopa bezrobocia spadła o 0,1 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. W naszym województwie jest to 4,3 proc.

Kto zatrudniał?

Z informacji, które zostały opublikowane w poniedziałek największy wzrost zatrudnienia utrzymał się w zakładach zajmujących się magazynowaniem i działalnością usługową wspomagającą transport (4,7 proc.). Po drugiej stronie znalazły się firmy produkujące meble i wyroby z drewna – tu były spadki sięgające 7 i 5,2 proc.

Z danych GUS-u wynika, że pod koniec drugiego kwartału 2023 roku liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 113,2 tys. i była o 1,5 proc. niższa niż przed kwartałem i o ponad 24 proc. niższa niż przed rokiem.

Tyle zarabiamy

Statystycznie przeciętny miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 7368,97 zł, czyli o 11,9 proc. więcej niż przed rokiem. Jak informuje GUS siła nabywcza przeciętnego wynagrodzenia wzrosła w skali roku o 1,6 procenta (przed rokiem spadła o 2,7 proc.).

Wiadomo też, gdzie były największe podwyżki. – W największym stopniu wzrosły wynagrodzenia w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 20,1 proc. – podaje Główny Urząd Statystyczny.

– Spośród analizowanych sekcji bardziej niż przeciętnie w sektorze zwiększyły się również płace w administrowaniu i działalności wspierającej (15,8 proc.), działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (15,1 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (14 proc.), górnictwie i wydobywaniu (13,9 proc.) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (13,1 proc.). Najmniejszy wzrost wynagrodzeń w analizowanych sekcjach dotyczył informacji i komunikacji (9,1 proc.) oraz budownictwa (9,3 proc.) – widnieje w raporcie.

Ceny do góry

Ceny żywności w skali roku wzrosły o 12,5 proc. Znacznie podrożały warzywa (o ponad 18 proc.) i jaja (o ponad 19 proc.). Napoje bezalkoholowe zdrożały o blisko 15 proc., mięso średnio o 11 proc., podobnie jak pieczywo, a cukier o 4,5 proc. Spadły natomiast ceny olejów i tłuszczów o blisko 7 proc. (w tym masła o 11 procent).

Podobny wzrost, co ceny żywności zanotowały rachunki za użytkowanie domu lub mieszkania. – Ceny nośników energii były przeciętnie o 13,9 proc. wyższe niż w sierpniu 2022 roku, w tym w dużym stopniu wzrosły. Podrożały również sprzęty domowe i meble.