Inspektorzy pracy wrócili z urlopu

Od lewej: Jarosław Foremny, Józef Bajdel, Barbara Nowak fot. ŁJ

Państwowa Inspekcja Pracy podsumowała działania podejmowane na terenie Małopolski przez inspektorów pracy w czasie epidemii. Inspektorzy we współpracy z małopolską stacją sanitarną przeprowadzili w ciągu ostatnich trzech miesięcy 472 kontrole reżimu sanitarnego w zakładach pracy, w efekcie których wydano 29 mandatów.

W momencie ogłoszenia w Polsce stanu epidemii (20 marca), obowiązki kontrolne inspektorów pracy w całym kraju zostały ograniczone tylko do wyjątkowych przypadków (bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz badania śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy).

– W okresie lockdownu i ograniczenia czynności kontrolnych wzrosła liczba skarg kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy – mówił na spotkaniu prasowym Józef Bajdel, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie. Od 20 marca do 22 czerwca do krakowskiego inspektoratu wpłynęło 941 skarg dotyczących m.in. naruszania przepisów prawa pracy.

Poza niską aktywnością w dziedzinie kontroli zakładów pracy z uwagi na nałożone ograniczenia, inspektorzy zajmowali się rozpatrywaniem skarg, udzielaniem porad prawnych telefonicznie lub pisemnie oraz rejestrowali tzw. porozumienia antykryzysowe pomiędzy pracodawcami a przedstawicielami pracowników czy związkowcami. Krakowski inspektorat zarejestrował 2 800 takich porozumień.

22 czerwca inspektorzy wrócili z urlopu i sprawdzali, czy w zakładach pracy jest przestrzegany reżim sanitarny

Tego dnia na mocy decyzji Głównego Inspektora Pracy inspektorzy wrócili do swoich obowiązków w pełnym zakresie.

– Państwowa Inspekcja Pracy nie może karać pracodawców za niestosowanie przepisów o zwalczaniu koronawirusa. O nieprawidłowościach w zakładach pracy inspektorzy powiadamiają odpowiedni inspektorat sanitarny – podkreślał Józef Bajdel.

Kwestia reżimu sanitarnego w zakładach pracy i wymierzenia kary przedsiębiorcy w tym zakresie leży w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nie mniej Państwowa Inspekcja Pracy czynnie włączyła się w działania antycovidowe. Od 22 czerwca sprawdzano, czy przestrzegany jest reżim sanitarny, czy noszone są maseczki, czy zachowuje się odpowiedni dystans 1,5-metrowy pomiędzy stanowiskami pracy i czy są one odpowiednio dezynfekowane. Na początek pod lupę wzięto małą gastronomię, cukiernie, lodziarnie i gabinety kosmetyczne. Następnie czynności kontrolne podjęto wobec jednostek samorządowych, budownictwa i handlu.

Łącznie na terenie Małopolski inspektorzy pracy zrealizowali 472 kontrole reżimu sanitarnego, obejmując nimi ok. 10 tys. stanowisk pracy. W ich efekcie wydano blisko 650 decyzji dotyczących BHP, skierowano 380 wniosków w wystąpieniach i w 29 przypadkach nałożono mandat. Kontrole trwają nadal, a ich liczba każdego dnia wzrasta.

Poza pandemią. 4 mln zł zaległych wypłat

Mimo pandemii i działań kontrolnych reżimu sanitarnego w zakładach pracy podjętych we współpracy z małopolską stacją sanitarną, inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie wykonywali również swoje standardowe obowiązki. Przeprowadzili oni 2 381 kontroli przestrzegania prawa pracy od początku roku.

W wyniku tych kontroli stwierdzono 11,5 tys. nieprawidłowości dotyczących BHP. Inspektorzy wydali zatem 11,4 tys. nakazów, w tym 4,6 tys. z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Nakazy podlegające natychmiastowemu wykonaniu dotyczą takich spraw jak m.in. wstrzymanie pracy maszyn i urządzeń w zakładach (jeśli te bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi), zakazu wykonywania pracy czy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę pracownikowi. W przypadku tego ostatniego inspektorzy wydali 165 decyzji, w których nakazali wypłatę zaległych ponad 4 mln zł zatrudnionym.

Inspektorzy w tym roku stwierdzili także 1 218 wykroczeń przeciwko prawom pracownika – 30 wniosków o ukaranie przedsiębiorcy skierowano do sądu, a w 651 przypadkach ukarano winnych mandatami (537 osobom wręczono pouczenie).